1. Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus


ESITAMINE

28.august- 4.september


TOETUSMÄÄR 

omafinantseeringut ei ole nõutud


SUMMA

kuni 40 000 eurot


PÕHITINGIMUSED

noorem kui 40 eluaastat


MIDA TOETATAKSE?

põllumajandustegevusega alustamiseks vajalikud seadmed ning ehitus ja käibevahendid

2. Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas


ESITAMINE

6.november-13.november


TOETUSMÄÄR 

kuni 40%


SUMMA

kuni 150 000 eurot


PÕHITINGIMUSED

tegutsenud üle 2 aasta, müügitulu üle 4 000 euro


MIDA TOETATAKSE?

majandustegevuse mitmekesistamiseks vajalikud seadmed ning ehitus

3. Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus


ESITAMINE

november


TOETUSMÄÄR 

kuni 35% 


SUMMA

alates 100 000 eurost


PÕHITINGIMUSED

vähem kui 250 töötajat ja aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot


MIDA TOETATAKSE?

põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks vajalikud seadmed ning ehitus

4. Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks


ESITAMINE

detsember


TOETUSMÄÄR 

kuni 40%


SUMMA

kuni 500 000 eurot


PÕHITINGIMUSED

tegutsenud üle 2 aasta, müügitulu 14 000 eurot.


MIDA TOETATAKSE?

põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks vajalikud seadmed ning ehitus


Koostame projektitaotlusi ja äriplaane: EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus), KIK (Keskkonna Investeeringute Keskus), PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet), Innove (sihtasutus), KÜSK (Kodanikuühiskonna Sihtkapital), Kredex, Töötukassa, erinevad riskiinvestorid jne.  <https://goo.gl/a0YLK5> Vaata!

Veel mõned hetkel päevakajalised toetusvõimalused: 

*        Starditoetus alustavate ettevõtete arendamiseks (EAS) 
*        Leader-programmi toetused ettevõtluse arendamisest kuni külaelu edendamiseni (PRIA) 
*        Regionaalsete investeeringute toetus (EAS) 
*        Arendusosakud ettevõtetele toote, teenuse või tehnoloogia idee toimimise uuringuteks (EAS) 
*        Horisont 2020, innovaatiliste toodete ja tehnoloogiate arendamiseks, turule toomiseks (EAS) 
*        Ettevõtluse alustamise toetus (Töötukassa)

Meie tööpõhimõte: tegeleme projektide ja töödega, mille edusse siiralt usume. Meie jaoks on tähtis tulemus. See eeldab professionaalset töösuhet, kliendiga ühes rütmis ja samas suunas mõtlemist.. 


IDEEPROJEKTID.EE on aidanud ellu viia projekte ettevõtluse, kodanikualgatuse, riigihalduse, turismi, infoühiskonna ja regionaalarengu valdkondades. Juhtivkonsultant õppis Tartu Ülikoolis avaliku haldust, tal on kogemus taotluste koostamiste ja rahastamiste leidmisel üle 15 aasta.


Tasuta konsultatsiooni ja hinnapakkumise saamiseks võtke meiega ühendust!

Ideeprojektid Grupp OÜ
Telefon: 585 200 11
 <mailto:See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.>-le">See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.>See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.">See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 <https://goo.gl/a0YLK5> www.ideeprojektid.ee 


Kui Te ei soovi rohkem meie uudiskirju,  <mailto:See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.">See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.?subject=eemalda> vajutage siia.

Maakonna kuldpulmapaare oodatakse austamispäevale

Pärnu Maavalitsus korraldab 11. oktoobril 2017 kell 14 järjekordse, seekord kahekümnenda, maakonna kuldpulmapaaride austamispäeva. Sellele pidulikule sündmusele on oodatud kõik Pärnu maakonnas elavad abielupaarid, kel sel aastal täitunud või täitumas 50 kooseluaastat, samuti abielupaarid, kes briljantpulmadeni jõudnud (60 kooseluaastat).

Palume juubelipaaridel endast teada anda Pärnu Maavalitsuse kantselei telefonidel 44 79724, 44 79760 või 44 79720. Samuti võib maavalitsusest ise läbi astuda ja kabinetis 202, 209 (Akadeemia 2, II korrus) või kabinetis 100 (I korrus) austamispäevale nime kirja panna. Eelregistreerimine kestab 1.septembrini.

Pärnu Maavalitsus soovib tänada ja õnnitleda kuld- ja briljantpulmapaare, tänu kellele saab meie noorem põlvkond aimu abielu kestmajäämise võimalikkusest. Väärikad abielupaarid on eeskujuks oma lastele, andes neile eluteele kaasa pagasi väärt elutarkustega ja on eeskujuks kõigile, kes abielu väärtustes ning püsimises kahtlevad.

 

Pärnu maakonna planeeringu Soomaa piirkonna teemaplaneeringu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

Soomaa piirkonna teemaplaneering koostatakse kehtivate Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute täpsustamiseks ning piirkonna erinevate arengudokumentide sidumiseks. Kuna planeeringuala hõlmab ka Viljandi maakonda, siis koostatakse maakonna teemaplaneeringut ühiselt ja samaaegselt Viljandi Maavalitsusega.

Soomaa piirkonna teemaplaneering Pärnumaa osas võeti vastu Pärnu maavanema 07. juuni 2017 nr 1-1/17/238 ja suunati avalikule väljapanekule.

Teemaplaneeringu eesmärgiks on mitmekülgse ja valikvõimalusi pakkuva elukeskkonna kujundamine ning kohalike inimeste elu- ja majandustegevuse soodustamine Soomaa piirkonnas. Määratud on ruumilise arengu põhimõtted ja prioriteedid, olulisemad sotsiaalse ja tehnilise taristu objektid, maa- ja veealade kasutamistingimused rahvuspargis.

Planeeringus keskendutakse transpordi ja kohalike teenuste kättesaadavusele, teede ja sildade seisukorrale, turismile, puhkealadele ja matkaradadele, elektri- ja internetiühenduste kättesaadavusele ning elanike turvalisuse tagamisele. Antakse hinnang rahvastiku muutustele, näidatakse võimalused vanade talukohtade kasutusele võtmiseks rahvuspargis.

Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja kahest joonisest: 1) põhijoonis ja 2) turism. 

Teemaplaneering on koostatud koostöös Viljandi Maavalitsusega, Keskkonnaameti jt teiste riigiasutustega, piirkonda jäävate kohalike omavalitsuste, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja teiste ettevõtete ning mittetulundusühingutega.

Teemaplaneeringu käigus koostati Soomaa piirkonna teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang, mille tulemusena Pärnu maavanem korraldusega 01.märts 2016 nr 1-1/16/206 jättis Pärnu maakonna planeeringu Soomaa piirkonna teemaplaneeringu KSH algatamata.

Teemaplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 20. juuni kuni 2. august 2017. aastal. 

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Pärnu maavalitsuse viienda korruse koridoris (Akadeemia tn 2, Pärnu) ning Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal ja Tipu Looduskoolis Viljandimaal. Elektroonselt on teemaplaneering kättesaadav Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud ja Viljandi Maavalitsuse veebilehel http://viljandi.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud.

Teemaplaneeringu avalikud arutelud toimuvad:

  •             28. augustil 2017 algusega kell 15.00 Viljandi Maavalitsuse III korruse nõupidamiste saalis (Vabaduse plats 2, Viljandi);

  • 29. augustil 2017 algusega kell 14.00 Pärnu Maavalitsuse 5. korruse saalis (Akadeemia tn 2, Pärnu);

  • 30. augustil 2017 algusega kell 15.00 Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal.

    Kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 2.08.2017) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid planeeringulahenduse kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või elektronpostiga aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

    Teemaplaneeringu koostamise algataja on Pärnu maavanem, planeeringu koostamise korraldaja, koostaja ning kehtestaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu).

    Kontaktisikud planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn, tel 4479761 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja planeeringunõunik Raine Viitas, tel 4479762, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..